Vodovody a kanalizace Ústí nad Labem

Inženýrské sítě slouží k dodávce vody, kanalizace, elektřiny či plynu. Jsou nedílnou součástí moderního sídliště, domu a průmyslových zařízení. Jsou nedílnou součástí všech vyspělých staveb a objektů, kde se vybudované vodovody a kanalizace velkou měrou podílejí na komfortu užívání.

Jsme mladý a dynamický kolektiv, pracující jako soukromý subjekt v oblasti vodovodního hospodářství. Naše hlavní zaměření jsou vodovody a kanalizace. Klademe důraz na kvalitu práce, odbornost a zkušenosti v oboru. Všichni naši zaměstnanci dříve pracovali ve společnostech zabývající se kanalizací všech druhů a typů, výstavbou inženýrských sítí, vodovodů a čistírnou odpadních vod apod.

Zajišťujeme komplexní výstavbu vodovodu a kanalizace:
 • vodovodní sítě
 • vodovodní přípojky „na klíč“
 • domovní rozvody a kanalizace
 • tlakové stanice a kanalizace
 • gravitační, tlakové a podtlakové kanalizace

Provádíme veškerou dodávku v oboru kanalizací a rekonstrukce stokové sítě. Zejména se jedná o opravy a rekonstrukce stávajících vodovodů a kanalizací, ale i o komplexní výstavbu inženýrských sítí v nových úsecích.

Nabízíme kompletní servis:
 • související zemní práce
 • pokládka a montáž vodovodu a kanalizace
 • odvodňovací, drenážní a vsakovací systémy
 • čistírny odpadních vod a čerpací stanice
 • realizace překládek inženýrských sítí

Provádíme pokládky sítí i do hlubokých výkopů a v případě potřeby zajišťujeme provedení protlaků či tuneláží.

Kvalitu naší práce můžeme doložit referencemi, potvrzené provozovatelem či vlastníkem.

Pokládka a montáž vodovodů a kanalizace v Ústí nad Labem »

Pomůžeme s projekty k výstavbě vodovodu a kanalizace

Zřízení vodovodní a kanalizační přípojky

Vzhledem k našim několikaletým zkušenostem v oboru vodovody a kanalizace, Vám zajistíme vyhotovení projektu a ušetříme Váš čas s vyjednáním stavebního povolení. Zajistíme hladký průběh všech řízení potřebných k výstavbě inženýrských sítí.

 • zpracujeme veškerou dokumentaci včetně projektu
 • vyřídíme stavební povolení, výjimky, zábory apod.

U každé zakázky vypracujeme cenovou kalkulaci a nabídku, zajistíme v případě potřeby stavební dozor.

Projektová dokumentace k výstavbě vodovodní a kanalizační přípojky:
 • zákres stávajících vodovodních nebo kanalizačních řadů a přípojek v určeném místě
 • projektovou dokumentaci přípojky
 • souhlas s umístěním stavby – vydá stavební úřad
 • žádost o zřízení přípojky
 • uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvodu odpadních vod

Jsme schopni zajišťovat komplexně práce na všech stavbách inženýrských sítí (vodovody a kanalizace), včetně dodávky veškerého stavebního materiálu.

Neváhejte se nás zeptat, pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně vodovodů a kanalizace a jejich připojení na hlavní řad.

Provotech – vodovody a kanalizace v Ústí nad Labem

Realizace výstavby vodovodu a kanalizace (přípojky)

Výstavba inženýrských sítí v sobě zahrnuje:
 • výstavbu vodovodní přípojky

Vodovodní přípojka přivádí vodu ke koncovému objektu. Přípojka končí za vodoměrem a je součástí veřejného vodovodu. Materiál na přípojku - ocelové trubky nebo trubky z plastů.

Připojení vnitřního vodovodu:
 1. na veřejný vodovod
 2. pokud není v místě zřízený veřejný vodovod, tak z místního zdroje (studna)
 3. na dva zdroje – veřejný vodovod a místní zdroj (studna)
Standardní postup při realizaci vodovodu:
 1. vytyčení podzemních sítí a vedení
 2. řezání komunikací a přilehlých chodníků
 3. hloubení jam a výkopů
 4. pokládku a montáž potrubních vedení včetně armatur a vodoměrné šachty
 5. tlakové zkoušky, proplach, dezinfekci
 6. obsyp, zásyp, hutnící zkoušky
 7. finální povrchy
 8. odvoz a likvidace přebytečného materiálu a odpadu
 9. geodetické zaměření
 10. předávací protokol

Výstavba inženýrských sítí je spojena se spoluprací s Vodovody a kanalizace, která navrtá hlavní řad a provede montáž vodoměru. Poté je již možno realizovat domovní rozvod a další plánované stavební úpravy.

Po vybudování vodovodní přípojky se jejím vlastníkem stává oprávněná osoba, většinou majitel objektu, pokud nebylo dohodnuto jinak.

 • výstavbu kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka je podzemní potrubí, které spojuje vnitřní kanalizaci s kanalizační stokou a odvádí z objektu odpadní vodu.

Standardní postup při realizaci kanalizační přípojky:
 1. vytyčení podzemních sítí a vedení
 2. řezání komunikací a přilehlých chodníků
 3. hloubení jam a výkopů
 4. pokládku a montáž trubních vedení včetně revizních a čistících šachet
 5. zkoušky těsnosti a vystavení potřebných dokladů
 6. obsyp, zásyp, hutnící zkoušky
 7. finální povrchy
 8. odvoz a likvidace přebytečného materiálu a odpadu
 9. geodetické zaměření
 10. předávací protokol včetně kamerové revize

Při výskytu spodních vod se provádí její mapování, a v dotčených výkopech se voda odvádí pomocí čerpadel. Jímky a šachty jsou dodávány v tzv. těžkém provedení, které splňuje podmínky pro osazení do terénu s výskytem spodních vod.

Po vybudování vodovodní přípojky se jejím vlastníkem stává oprávněná osoba, většinou majitel objektu, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Vodovody a kanalizace Ústí nad Labem – Provotech

Vodovody a kanalizace
Pokládka a montáž

Pokládka a montáž vodovodů a kanalizace v Ústí nad Labem

Hrtánek Pavel +420 776 220 941
hrtanek@provotech.cz

Koszty Robert +420 773 220 106
koszty@provotech.cz

Novinky